Làm gì và làm như thế nào để thi hành và bảo vệ Hiến pháp?

+4 Votes
đã hỏi 13 Tháng 3, 2015 trong Pháp luật bởi Hoa cát Thiếu tá (10,826 điểm)
đã tag lại 15 Tháng 5, 2015 bởi Kien Kao
“…Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (trích Lời nói đầu Hiến pháp năm 2013)
     Theo bạn, Nhà nước và mỗi người dân có trách nhiệm làm gì và làm như thế nào để thi hành và bảo vệ Hiến pháp?

16 Câu trả lời

+2 Votes
đã trả lời 13 Tháng 3, 2015 bởi Anh Anh Thiếu tá (9,018 điểm)
Theo tôi thì Nhà nước và mỗi công dân cần thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam, học tập làm việc tốt, nâng cao lòng nhân ái, phát huy các truyền thống quý báu của dân tộc, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức thật tốt góp phần xây dựng nước Việt
Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh:
Trách nhiệm của nhà nước:
Theo điều 3 Hiến pháp 2013: “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân”.
Theo điều 28 của Hiến pháp “Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân”.
Điều 52 Hiến pháp “Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, điều tiết nền kinh tế trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường; thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, bảo đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân”.
Điều 57 “ Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tạo việc làm cho người lao động. Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định”.
Điều 63 “ Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu”.
Điều 64 “ Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân mà nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới”.
Điều 68 “ Nhà nước phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân; xây dựng công nghiệp quốc phòng, an ninh; bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức phù hợp với tính chất hoạt động của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc”.
Trách nhiệm của mỗi người dân:
Điều 15 “ Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội”.
Điều 44 “Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc”.
Điều 46 của Hiến pháp “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng”.
Điều 47 “Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định”…..
0 Votes
đã trả lời 13 Tháng 3, 2015 bởi huynhphoho Thiếu tá (10,852 điểm)
theo minh la cu chap hanh tot
+2 Votes
đã trả lời 6 Tháng 4, 2015 bởi Huế
sửa nội dung 6 Tháng 4, 2015
Để Hiến pháp năm 2013 sớm đi vào cuộc sống, mỗi công dân cần nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tự giác tìm hiểu, tiếp cận các văn bản luật và Hiến pháp để có đủ điều kiện về mặt nhận thức, có đủ thông tin đối với Pháp luật và Hiến pháp. Không ngừng rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc  góp phần xây dựng nước Việt Nam dân chủ, xã hội công bằng và văn minh.
Trách nhiệm của Nhà nước:
Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân
Nhà nước cần xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, điều tiết nền kinh tế trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường; thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, bảo đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân.  Bên cạnh đó cũng cần khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tạo việc làm cho người lao động , bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.
Nhà nước cần có chính sách bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu”.
Củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân mà nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.
Nhà nước phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân; xây dựng công nghiệp quốc phòng, an ninh; bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức phù hợp với tính chất hoạt động của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc...
0 Votes
đã trả lời 13 Tháng 2, 2017 bởi Khách
Nhà nước và mỗi người dân  có trách nhiệm  làm như thế nào để thi hành hiệu qua bộ luật dân sự năm 2015
0 Votes
đã trả lời 26 Tháng 6, 2018 bởi hoangdebig Thượng sỹ (1,060 điểm)
ggbbbbgytgrhvxcftbbhn  bjh n fyt
0 Votes
đã trả lời 26 Tháng 6, 2018 bởi hoangdebig Thượng sỹ (1,060 điểm)
hyfh4drdtgttygbfthnnymnhb gbhjh
đã bình luận 27 Tháng 6, 2018 bởi Thành Đạt (0 điểm)
Chào bạn,
Vui lòng về lại lớp 6/7 hỏi đáp nha, bọn mình đã giỉa đáp 1 số thắc mắc
http://bit.ly/2N58qUG
0 Votes
đã trả lời 26 Tháng 6, 2018 bởi hoangdebig Thượng sỹ (1,060 điểm)
fvb v ghgh vbht r  mcbfvgmthejgm ftkbnf t\nnvxbcg
0 Votes
đã trả lời 26 Tháng 6, 2018 bởi hoangdebig Thượng sỹ (1,060 điểm)
hfvb rmt,vgty rytntr5vmftmfggev
0 Votes
đã trả lời 26 Tháng 6, 2018 bởi hoangdebig Thượng sỹ (1,060 điểm)
hv67cc fswscv cbdmnqa
0 Votes
đã trả lời 26 Tháng 6, 2018 bởi hoangdebig Thượng sỹ (1,060 điểm)
fckc58fnhb vxm 5fd5fgeeaeaihyhbjkkhbjknjknjkhnkjnfkjbckj
0 Votes
đã trả lời 26 Tháng 6, 2018 bởi hoangdebig Thượng sỹ (1,060 điểm)
<p>fckc58fnhb vxm 5</p>sđvd56f1111111111111111111111111111111111
0 Votes
đã trả lời 27 Tháng 6, 2018 bởi hoangdebig Thượng sỹ (1,060 điểm)
đưedewdsevdcdsvưvđevdêtrgjbkhkbj
0 Votes
đã trả lời 27 Tháng 6, 2018 bởi hoangdebig Thượng sỹ (1,060 điểm)
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
0 Votes
đã trả lời 27 Tháng 6, 2018 bởi hoangdebig Thượng sỹ (1,060 điểm)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
0 Votes
đã trả lời 27 Tháng 6, 2018 bởi hoangdebig Thượng sỹ (1,060 điểm)
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
0 Votes
đã trả lời 27 Tháng 6, 2018 bởi hoangdebig Thượng sỹ (1,060 điểm)
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
2 câu trả lời 694 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 61 Lượt xem
0 Votes
3 câu trả lời 388 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 177 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 24 Lượt xem
0 Votes
6 câu trả lời 115 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 762 Lượt xem
+1 Vote
3 câu trả lời 637 Lượt xem
0 Votes
3 câu trả lời 907 Lượt xem

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...