Sơ lược lịch sử phát triển của Luật Dân sự Việt Nam?

0 Votes
đã hỏi 20 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi hoang xuan Đại úy (3,067 điểm)

Sơ lược lịch sử phát triển của Luật Dân sự Việt Nam?

Túi da nam cao cấp đang khuyến mại giá chỉ 200K

Túi nam từ 100K

0982.556.857 - P208 ,ngõ 28D, Lương Định Của, Phương Mai, Hà Nội 

4 Câu trả lời

0 Votes
đã trả lời 20 Tháng 4, 2015 bởi nho thuong Đại úy (3,066 điểm)
Ngày 2/9/1945 - Ngày tuyên bố thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Việc điều hành đất nước phải được thể chế hóa bằng các quy định của pháp luật. Ngày 10/10/1945, không lâu sau ngày nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Chủ tịch HỒ Chí Minh đã ký sắc lệnh 90/SL cho phép tạm sử dụng một số luật lệ hiện hành ở Bắc - Trung - Nam cho đến lúc ban hành những bộ luật duy nhất cho toàn quốc nếu "những luật lệ ấy không trái với nguyên tắc độc lập của nước Việt nam và chính thể dân chủ cộng hòa". Với tinh thần đó, các bộ luật dân sự Nam Kỳ giản yếu 1883; Bộ dân luật Bắc Kỳ 1931 và Bộ dân luật Trung Kỳ (Hoàng việt Trung Kỳ Hộ luật) 1936 được tiếp tục thi hành. Như vậy, tại bà miền Bắc - Trung - Nam tồn tại ba bộ dân luật 1883,1931, 1936* Tiếp đó, trong điều kiện chiến tranh khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Pháp, để điều hành công việc Nhà nước và điều chỉnh các giao lưu dân sự trong điều kiện và hoàn cảnh mới, Chủ tịch Hổ Chí Minh đã ký nhiều sắc lệnh, trong đó Sắc lệnh 97/SL ngày 22/5/1950 "Sửa đổi một số quy lệ và chế định trong dân luật" có một ý nghĩa đặc biệt trong sự phát triển của luật dân sự. sắc lệnh này một mặt không hủy bỏ những quy định của các bộ dân luật cũ, mặt khác nó bổ sung, thay đổi làm cho các bộ luật của "đế quốc phong kiến" có nội dung mới, đem đến những biến đổi thực sự trong cách thức sinh hoạt và tư tưởng của nhân dân Việt Nam, đặt cơ sở, những nguyên tắc cơ bản cho sự hình thành và phát triển của luật dân sự - pháp luật dân sự của một Nhà nước độc lập, có chủ quyền. Những nguyên tắc thật sự dân chủ, tiến bộ mang tính nhân dân sâu sắc và cho đến nay tuy đã non nửa thế kỷ vẫn còn giữ nguyên ý nghĩa chủ đạo cho sự hình thành và vận dụng các quy định pháp luật dân sự mới. Đó là các nguyên tắc "Những quyền dân sự đều được luật bảo vệ khi người ta hành xử nó đúng với quyền lợi của nhân dân” (Điều 1). "Người ta chỉ được hưởng dụng và sử dụng các vật thuộc quyền sỏ hữu của mình một cách hợp pháp và không gây thiệt hại đến quyền lợi của nhân dân" (Điều 12). “Người đàn bà có chồng có toàn năng về mặt bộ” (Điều 6). “Khi lập ước mà có sự tổn thiệt do sự bóc lột của một bên vì điều kiện kinh tế của hai bên chênh lệch thì khế ước có thể bị coi là vô hiệu" (Điều 13)... Những nguyên tắc được quy định trong Sắc lệnh 97/SL làm biến đổi sâu sắc bản chất nhũng quy định của các bộ dân luật trước đó, làm cho các quy định này mang nội dung mói phù hợp với bản chất của xã hội mới. Các BLDS của phong kiến, đế quốc đã bị hủy bỏ theo Chỉ thị 772/TATC ngày 10/7/1959 "Về vấn đề đình chỉ áp dụng luật pháp cũ của phong kiến đế quốc"
 
0 Votes
đã trả lời 20 Tháng 4, 2015 bởi nho thuong Đại úy (3,066 điểm)

* Hiến pháp năm 1959 ra đời đánh dấu một giai đoạn phát triển của quá trình lập pháp Việt Nam, Hiến pháp của Nhà nước dân chủ cộng hòa, Hiến pháp của thòi kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước. Luật hôn nhân và gia đình được ban hành đã tách một mảng quan hệ xã hội quan trọng không nằm trong đối tượng . điều chỉnh của luật dân sự.Từ đầu những năm 80, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh các quan hệ dân sự. Đặc trưng của các quy định pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự trong giai đoạn này là chịu ảnh hưởng sâu sắc của cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp cao độ, biện pháp hành chính được sử dụng phổ biến làm biến dạng các quan hệ dân sự với những đặc trưng của nó bình đẳng, tự định đoạt giữa các chủ thể. Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính đã phổ cập trong các quan hệ dân sự.

Trong giai đoạn này, các văn bản pháp luật được ban hành dưới dạng Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng chính phủ về kinh tế, không có văn bản dưới luật mang tính dân sự. Nhiều lĩnh vực dân sự không được điều chỉnh trực tiếp như thừa kế; quyền sở hữu trí tuệ... Những quy định về nghĩa vụ dân sự đã được quy định nhưng chủ yếu về nhà ở; về vàng bạc, kim khí quý, đá quý. Các quy định này mang nặng tính chất hành chính.

Để khắc phục các khiếm khuyết, những lỗ hổng trong đời sống xã hội không được điều chỉnh bằng các văn bản pháp luật dù dưới dạng Nghị định, Toà án nhân dân tối cao đã ban hành các thông tư, chỉ thị. Ngoài ra, hàng năm TANDTC tổng kết kinh nghiệm xét xử hướng dẫn TAND các cấp giải quyết các tranh chấp dân sự. Những thông tư, chỉ thị, nghị quyết của Toà án nhân dân tối cao có giá trị như pháp luật đối với Toà án cấp dưới. Trong nhiều trường hợp, Toà án nhân dân tối cao đã giải thích những Nghị định quá rộng làm biến dạng và không loại trừ những trường hợp trái cả các quy định của pháp luật.

 
0 Votes
đã trả lời 20 Tháng 4, 2015 bởi nho thuong Đại úy (3,066 điểm)
Nhưng xét lại những vấn đề nêu trên dưới góc độ lịch sử, điều kiện và hoàn cảnh của đất  nước trong giai đoạn đó, chúng ta có thể thấy rằng khó có thể có lựa chọn nào khác. Đất nước đang có chiến tranh, mục tiêu của chúng ta là hoàn thành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tập trung mọi nguồn lực, sức người, sức của để hoàn thành nhiệm vụ lớn lao của Cách mạng, cho nên các quan hệ dân sự mang tính hành chính hoá và được giải quyết một cách nhanh chóng.Từ giữa những năm 80, khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, phát triền nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có sự quản lý của Nhà nước định hướng Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, Nhà nước đã ban hành nhiều vặn bản pháp luật nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới kinh tế- xã hội. Nhìn chung, các văn bản này đã góp phần phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Bước đầu thể hiện được những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự là tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau phù hợp với thông lệ quốc tế trong giao lưu dân sự.Gác văn bản ban hành trong giai đoạn này có tính hiệu lực tương đối cao thể hiện dưới dạng Luật, Pháp lệnh và các Nghị định hướng dẫn thi hành, các Luật và Pháp lệnh được Quốc hội và Hội đồng nhà nước ban hành. Các văn bản pháp luật dân sự hoặc có liên quan đến lĩnh vực dân sự như Luật hôn nhân gia đình (1986), Luật quốc tịch (1988), Pháp lệnh chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam (1988), Pháp lệnh về sở hữu công nghiệp (1989), Pháp lệnh hợp đồng kinh tế (1989), Pháp lệnh về thừa kế (1990), Pháp lệnh về hợp đồng dân sự (1991), Pháp lệnh về nhà ở (1991), Pháp lệnh xuất cảnh, nhập, cảnh,cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam (1992).
Năm 1992, Nhà nước ta ban hành Hiến pháp mói - Hiến pháp của nước Gông hòa xã hội chồ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Trên cỡ sở Hiến pháp năm 1992, hàng loạt các văn bản pháp luật được ban hành, số đổi, điều chỉnh cho phù hợp với Hiến pháp: Luật đất đai , (1993); Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được giao đất, cho thuê đất; Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam; Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả (1994). Để hướng dẫn các Luật, các Pháp lệnh, Chính phủ ban hành nhiều Nghị định, ngoài ra các cơ quan ngang bộ ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định...
 
 
0 Votes
đã trả lời 20 Tháng 4, 2015 bởi nho thuong Đại úy (3,066 điểm)
Trong thực tế, còn nhiều vấn đề về dân sự chưa được pháp luật điều chỉnh như: Các quan hệ về sở hữu tài sản, nghĩa vụ dân sự; các loại hợp đồng dân sự thông dụng; vấn đề bồi thường thiệt hại; về thực hiện công việc không có ủy quyền; được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật; các quan hộ dân sự có yếu tố nước ngoài... Mặt khác, do sự chuyển đổi của nền kinh tế, cơ chế quản lí kinh tế, nhiều quy định trong các văn bản pháp luật dân sự, kinh tế không còn phù hợp vổi giai đoạn đổi mói; Điều này đã gây không ít khó khăn cho việc áp dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia quan hệ dân sự. Vì thiếu văn bản pháp luật, cho nên Toà án các cấp phải vận dụng các báo cáo tổng kết của Toà án nhân dân tối cao để giải quyết các vụ việc, những tranh chấp nảy sinh trong thực tế.BLDS được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/7/96 đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình lập pháp của Nhà nước ta. Bộ luật có tầm quan trọng "sau Hiến pháp" điều chỉnh các quan hệ xã hội đa dạng, phức tạp, làm nền tảng và định hướng cho việc phát triển các quan hệ dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình, lao động. BLDS được ban hành có quy mô lớn nhất trong các bộ luật từ trước đến nay, nhưng vì phạm vi điều chỉnh của Bộ luật quá rộng lớn, cho nên cần phải có rất nhiều các văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện và phải thành lập nhiều cơ quan chức năng để thực hiện các quy định của BLDS.Qua 10 năm thi hành, BLDS đã phát huy vai trò to lớn trong việc tạo lập hành lang pháp lý điều chỉnh các quan hệ dân sự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích Nhà nước và lại ích công cộng. Tuy nhiên, BLĐS cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập như sau: BLDS là luật chung trong hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội giữa các chủ thể có địa vị pháp lý bình đẳng theo nguyên tắc tự thoả thuận và tự chịu trách nhiệm, nhưng thực tiễn xây dựng và áp dụng pháp luật của nước ta cho thấy nhiều văn bản pháp luật đểu khoanh vùng áp dụng của các văn bản đó nên hiệu lực áp dụng của BLDS đã bị hạn chế rất nhiều; một số quy định trong BLDS không còn phù hợp với thực tế, có những quy định không rõ ràng hoặc không đầy đủ, quỵ định quá chung; trong BLDS còn có những quy định mang tính hành chính... Ngoài ra, nhiều Luật mói được ban hành có những nội dung liên quan đến BLDS nhưng trong BLDS chưa được điều chỉnh hoặc chưa bổ sung sửa đổi cho phù hợp dẫn đến sự mậu thuẫn, bất cập trong hệ thống pháp luật. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, BLDS cốn có nhũng quy định chưa tương thích với các Điều ước quốc tế và thông lệ quốc tế.
 
đã bình luận 11 Tháng 5, 2017 bởi Khách
moi nguoi giup e voi su hinh thanh va phat trien bo luat dan su tu nam 2005 den nay nhu the nao...

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
1 câu trả lời 110 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 553 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 2,167 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 1,085 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 992 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 877 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 1,162 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 129 Lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi nho thuong Đại úy (3,066 điểm)
0 Votes
3 câu trả lời 1,988 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 92 Lượt xem

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...