Phân tích quan điểm của triết học Mác-Lênin mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận.

0 Votes
đã hỏi 24 Tháng 11, 2015 trong Những vấn đề khác bởi coolkid Thượng sỹ (1,258 điểm)

1 câu trả lời

0 Votes
đã trả lời 24 Tháng 11, 2015 bởi xmen Hạ Sỹ (529 điểm)

Khi bàn đến vấn đề này, chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định:

1. Vật chất có trước ý thức, sinh ra ý thức và quyết định ý thức:

          - Vật chất tồn tại khách quan và không phụ thuộc vào ý thức, còn ý thức là thuộc tính phản ánh của một dạng vật chất có tổ chức cao (bộ óc người).

          - Vật chất là nguồn gốc, động lực và mục đích của ý thức.

          - Trong đời sống xã hội thì tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội.

Khi khẳng định vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức, chủ nghĩa duy vật biện chứng đồng thời cũng vạch rõ sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất.

2. Ý thức có tính độc lập tương đối, tác động trở lại đối với vật chất.

          - Sự phản ánh của ý thức là sự phản ánh tích cực, chủ động và sáng tạo.

          - Sự tác động của ý thức đối với vật chất phải thông qua hoạt động thực tiễn.

- Sự tác động của ý thức đối với vật chất diễn ra theo hai khuynh hướng:

          + Khi ý thức phản ánh đúng quy luật khách quan thì nó đóng vai trò thúc đẩy sự vận động và phát triển của thế giới hiện thực khách quan. Trong trường hợp này ý thức giúp cho con người xác định đúng đắn mục tiêu, phương hướng, biện pháp tổ chức hoạt động thực tiễn một cách có hiệu quả.

          + Khi ý thức phản ánh không đúng quy luật khách quan thì lúc này nó sẽ làm kìm hãm sự vận động và phát triển của những điều kiện vật chất nhất định.

          Hiệu quả của sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất thuộc vào các điều kiện sau:

          + Những điều kiện vật chất cần thiết cho ý thức đó thực hiện.

          + Trình độ phản ánh của ý thức đó đối với vật chất, nếu ý thức phản ánh càng đầy đủ, càng chính xác bao nhiêu thì hiệu quả tác động của nó càng cao bấy nhiêu.

          + Mức độ xâm nhập của ý thức đó vào trong quần chúng nhân dân, mức độ xâm nhập của ý thức càng lớn thì hiệu quả tác động của nó càng cao.

3. Ý nghĩa phương pháp luận:

          - Nếu vật chất là nguồn gốc khách quan, là cơ sở sản sinh ra ý thức; còn ý thức là sản phẩm, là sự phản ánh thế giới khách quan thì trong nhận thức và hành động, con người phải xuất phát từ hiện thực khách quan, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, chống lại chủ nghĩa chủ quan duy ý chí.

          - Ý thức có tính độc lập tương đối, tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn. Do đó, cần phải phát huy tính tích cực của ý thức đối với vật chất bằng cách nâng cao năng lực nhận thức các quy luật khách quan và vận động chúng vào trong hoạt động thực tiễn của con người. Sức mạnh ý thức của con người không phải ở chỗ tách rời điều kiện vật chất mà là biết dựa vào đó, phản ánh đúng quy luật khách quan để cải tạo thế giới khách quan.

          - Chúng ta phải chống lại bệnh chủ quan duy ý chí cũng như thái độ tiêu cực, thụ động.

          Xuất phát từ ý nghĩa đó, Đảng ta đã chỉ rõ một trong những điều kiện cơ bản để đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn của mình là phải “luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan”, (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội. 1986, tr.30) 

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
1 câu trả lời 3,858 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 80 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 7,928 Lượt xem
0 Votes
3 câu trả lời 47 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 75 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 2,452 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 250 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 2,342 Lượt xem
0 Votes
3 câu trả lời 4,865 Lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 11, 2015 trong Những vấn đề khác bởi coolkid Thượng sỹ (1,258 điểm)
0 Votes
1 câu trả lời 2,863 Lượt xem

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...