sehunlingg 6/28/2023 3:34:48 AM

Hỗn hợp X gồm rượu Etylic và một rượu y có công thức CnH2n+1OH. Cho 18,8 gam x tác dụng hết với Na thấy thoát ra 5,6 lít khí H2. Xác định công thức rượu Y.